Peak Value | Algemene voorwaarden
Peak Value maakt Foto’s van de Toekomst. In een aantal prikkelende sessies dagen we je als ondernemer uit om op een andere manier naar de toekomst van je bedrijf te kijken. Met een knipoog noemen we onszelf ook wel bedrijfsfotograaf. Op een Rotterdamse manier – no-nonsense, mouwen opstropen en er samen tegenaan – leggen we met jou de lat voor de toekomst precies op de juiste hoogte en maken we het pad ernaartoe concreet. Wij zorgen voor focus op groei en het maximaliseren van de aanwezige potentie binnen je bedrijf. Vervolgens gaan we met raad en daad te werk om je groeidoelstellingen te realiseren.
Groei, snelle groei, groeidoelstellingen, foto van de toekomst, foto van de toekomst academie, mkb, mkb advies, ondernemersgroei, ondernemers, ondernemen, ondernemersdiner, ondernemerschap, ondernemerstips, ondernemerslunch, ondernemersevents, Rotterdam, Rotterdam advies, Rotterdams netwerk, groeidoelstellingen, groeiambitie, Toekomstvisie, Exitstrategie
281
page-template-default,page,page-id-281,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Peak Value Services.
Peak Value Services streeft naar uitbreiding van haar professionele mogelijkheden door middel van voortdurende ontwikkeling en verbetering van vakkennis en adviesvaardigheden.

Peak Value Services zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid betrachten en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van de opdrachtgever, bureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd, voor Peak Value Services niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst doorPeak Value Services zijn geaccepteerd.

Relatie Peak Value Services – Opdrachtgever
Peak Value Services zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Peak Value Services zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Peak Value Services met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Peak Value Services zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Peak Value Services heeft een inspanningsverplichting en kan derhalve geen g
aranties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichtte diensten. De resultaten en gebruik van de door
Peak Value Services verstrekte adviezen zijn immers afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van
Peak Value Services vallen.
Peak Value Services zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door Peak Value Services te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen tarief zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.

Tarieven
In de tarieven van Peak Value Services en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, uitgezonderd BTW. De kosten van derden, die Peak Value Services ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering in het niveau van de kosten, die
Peak Value Services noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend.
De werkzaamheden van Peak Value Services worden in principe op basis van een vaste fee aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

In de honorariumberekening van Peak Value Services zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan Peak Value Services vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kan Peak Value Services
de uitvoering van de opdracht opschorten. Reclamatie met betrekking tot de factuur moet door de opdrachtge
ver worden gedaan binnen 5 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.

Alle gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

Aansprakelijkheid
Peak Value Services is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van Peak Value Services. De aansprakelijkheid van
Peak Value Services is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Peak Value Services
is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg) schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever Peak Value Services te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Peak Value Services zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

Geheimhouding en privacybescherming
Peak Value Services is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Peak Value Services zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van
Peak Value Services, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. dan wel de rapportage van Peak Value Services ter beschikking stellen. Ook in de gevallen waarin Peak Value Services niet tot geheimhouding verplicht is, zal Peak Value Services de haar van zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Klachten en geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht een klacht of geschil rijst tussen de opdrachtgever en Peak Value Services, dan zullen partijen trachten deze klacht of dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien de klacht of het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Rotterdam. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.